مجله manoto68 http://manoto68.tk 2018-12-13T21:53:15+01:00 text/html 2016-04-19T08:29:47+01:00 manoto68.tk اشکان پویان دلم گرفته ( مرتضی عابدپور لنگرودی ) http://manoto68.tk/post/4 <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دلم گرفته شبیه کسی که پیش خودش</span> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به این نتیجه رسیده کمی زیادی بود</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شبیه دانشجویی که فحش خورده فقط</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به جرم اینکه چرا احمدی نژادی بود</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به رای اکثر آرا مرا وتو کردند</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">توافقی که بدون سند شکسته شدم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دلم پر است از چند تا نماینده</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شبیه مجلسی ام که به توپ بسته شدم</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دلم گرفته و عین خیال دایره نیست</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">درست&nbsp; جا ماندم زیر نقطه ی پرگار</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دلم گرفته و پاسخ نمیدهد احدی</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دلم گرفته شبیه سوال مساله دار</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">سران این وری و آن وری علیه&nbsp; من اند</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">عجیب منتظر انقلاب دیگری ام</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">که چشم می بندم خواب فتنه می بینم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">که پخش زنده تر از اشک های رهبری ام</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دلم گرفته و افسوس ... آبرو ... افسوس</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شبیه تکه یخی توی جمع آب شدم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شبیه شیطنت شهروند های مریض</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">علیه یک احمق، بی شناخت،... مثل خودم</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">که بی قرار&nbsp; توام مثل گاو مشت حسن</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به من اجازه بده شهر را طویله کنم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">خودت که میدانی، مثل کرم آرامم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ولی خدا نکند موقعی که پیله کنم...</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">↓</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به من اجازه&nbsp; بده&nbsp; گور خویش را ببرم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شبیه تهمت های بزرگ پشت سرم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">↑</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">قبول دارم قدری زیاد کش دادم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">در آستین خودم مار پرورش دادم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">که فیلم زندگی ام یک پلان سوخته بود</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شبیه آش نخورده، دهان سوخته بود</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شبیه به جسد موش زیر یک تختم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">عزیز از تو چه پنهان هنوز بدبختم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شبیه گرد و غباری که روی پیکر من...</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">جنازه ای شده ام ...آخ...خاک بر سر من</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">قماربازی که&nbsp; نذر کرد... باز نبرد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">که قبل سن بلوغش شکست عشقی خورد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دروغ بعضی ها که حروف ربط شده</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چه حرف ها نزدم در صدای ضبط شده</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">حماقتی که وسط میکشید پایت را</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">و پخش میکرد آن شب شماره هایت را</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کمی نگاه به دور و برم نمی کردم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به: شهروندی که... فکرهم نمی کردم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دروغ میگفت و قلب پر تلاطم داشت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به: شهروندی که واقعا توهم داشت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دلم بزرگتر از آنچه می تکانی بود</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به: شهروندی که واقعا روانی بود</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تمام تهمت ها را خیال کردم رفت...</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">و شهروندان را هم حلال کردم رفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">خیال کن حکمت بود، اعتراض نکن</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">و سفره های دلت را زیاد باز نکن</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">.</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">.</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">نوار قلب سگی روی دور گیجی شد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">و رفت و عاشق یک دختر بسیجی شد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">↓</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">.</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">.</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چه خوب فهمیدی اینکه اشتباه شده</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">که بخت من مثل چادرت سیاه شده</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کسی که غم هایش را هنوز ترک نکرد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کسی بجز تو مرا بی اجازه درک نکرد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">رفیق شیطنت گله کار گرگ نبود</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کسی بجز تو چنین دختری بزرگ نبود</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">مرا ببخش که اینگونه آدم آهنی ام</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">که من ظریف تر از آنچه حدس میزنی ام</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چقدر خیره بمانم به عکس روی اپن</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چقدر گیر کنم بین فاضل و ژلوفن</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چقدر آخر نقاشی ات ولو شده ام</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">مرا ببخش که اینقدر تابلو شده ام</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بریز پیکی تا گور خویش راببرم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">که امشب از همه ی عمر لنگرودترم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">سلامتی رفیقی که برنگشت بزن</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بزن سلامتی بچه های رشت، بزن</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شبیه دشنه در آغوش دیس پشت منی</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به رغم این همه حرف و حدیث پشت منی</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">فرار میکنم از ملتی معطل ما</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کتابخانه ی ملی قرار اول ما</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کمی نمیخندی تا که خوب دل ببری</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">و بعد می گویی: جز شما من از پسری...</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">و بعد میروی و چشم شهر بر راهت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">درخت ها و حسودی به قد کوتاهت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">مرور میکنم از دور لحن گرمت را</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">و احتمالا انگشت های نرمت را</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به چشم هات، به ابروی برنداشته ات</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">اگر غلط نکنم موی تل گذاشته ات</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">↕</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">که غصه های خودم یک طرف، از آن بدتر</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">که غصه های تو هم غصه های من بودند</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">رفیق باور کن خودکشی حرام نبود</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">اگر مراجع تقلید جای من بودند</span></p> text/html 2016-04-19T08:29:13+01:00 manoto68.tk اشکان پویان تزریق میکنم بدنت را به روح شهر ( رئوف دلفی) http://manoto68.tk/post/3 <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تزریق میکنم بدنت را به روح شهر</span> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تا آسمان خانه به اندازه سِر شود</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">باید مرا بغل بکنی سمتِ کشورت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">یک روز قبل از اینکه زمین منفجر شود</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بانوی عطسه های زمین در زمان ِصفر</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بازار قتل هر چه ستاره ست سکه شد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">آتش زدند آینه را بشکه های نفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">این غول در چراغ خودش تکه تکه شد</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بانوی ورد های پراکنده در اتاق</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">آغوش باز پنجره ها رنگ ِ غم شدند</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">صدها کتاب شعر سرودم برای تو</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">اما تمام فاحشه ها عاشقم شدند</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">با باد می وزد به جنوبی ترین جهت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تصویر رقص سوتینت روی بند رخت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">در خواب من زنی رحمش را برید و بعد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">اعدام کرده بود خودش را درون تخت</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بانوی اکتشاف فراورده های نفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بانوی واژگانه ی فرهنگِ بی لغت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بانوی پاچه پاره ی ژولیده در اتاق</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بانوی سرسپرده به مردان سگ صفت</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من فرض میکنم پسری نا خلف شدم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">مامای قصه های لبا لب از اقتباس</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">جریان فکرهای موازی به سمت توست</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شیطانِ چشم دوخته بر کوچه از تراس</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">گردن بزن مرا بنشین بر سریرِ خون</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بانوی مو کلاغی ِعفریته های دهر</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من سالهاست رقص مریدانه میکنم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">با شوهرت میان عزب خانه های شهر</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">در من حلول کن به سقوط فرشتگان</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">از کوه طور و مادر موسای عامری</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تحریف کن مرا به خداوندی زبور</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">انجیل از روایت عیسای ناصری</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بانوی دم کشیدن ِ شب های استرس</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">الیاف زمهریرِ فرو رفته در تنور</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ای در اتاق گیجِ قرنطینه گم شده</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">متن پیام دخترِ سیاره های نور</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تشکیل پارلمان مگس در زباله و ...</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">سیگار مرد ِ گم شده در ازدحام سطل</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">سرگیجه ی عفونت ِروح جنازه و ...</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بانوی خوب ِ وسوسه در ارتکاب قتل</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">آقای سرنوشتِ رقم خورده در کتاب</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بانوی کرم خوردگیِ انبه های کال</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">افسار من به دست خدایان ِ وحشت است</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من جبر می کشم که بیافتم به احتمال</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">یک روز قبل از اینکه زمین منفجر شود</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">عریان بشو مقابل چشمان هیز من</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کاری بکن که فاصله ها جا بجا شوند</span></p> <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بانوی عاشقانه ی معنا گریز ِ من</span><br> text/html 2016-04-19T08:28:26+01:00 manoto68.tk اشکان پویان ﺑﺨﻨﺪ ﺗﻮﯼ ﺭﮒ ﺷﻬﺮ ﺍﺑﺴﻮﻟﻮﺕ ﺑﺮﯾﺰﺩ ( طاهره خنیا ) http://manoto68.tk/post/2 <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺳﻼﻣﺘﯽ ِ ﺧﻮﺩﺕ ! ﻟﺐ ﺑﺰﻥ ﮐﻪ ﺗﻮﺕ ﺑﺮﯾﺰﺩ</span> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺑﺨﻨﺪ ﺗﻮﯼ&nbsp; ﺭﮒ&nbsp; ﺷﻬﺮ&nbsp; ﺍﺑﺴﻮﻟﻮﺕ&nbsp; ﺑﺮﯾﺰﺩ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﭼﻘﺪﺭ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺠﺎﻕ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺮ ﮔﺮﻩ ِ ﻣﻮ ﺕ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﮔﺸﻮﺩﻩ&nbsp; ﺑﺎﺵ&nbsp; ﮐﻪ&nbsp; ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ&nbsp; ﺑﻠﻮﻁ&nbsp; ﺑﺮﯾﺰﺩ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺑﺮﯾﺰ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﺎﻥ ﮐﻦ ! ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﻮ ﺯﻥ ﻣﺎﻥ ﮐﻦ !</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﭼﺮﺍﻍ&nbsp; ﺑﺎﺵ&nbsp; ﮐﻪ&nbsp; ﺷﺐ&nbsp; ،&nbsp; ﺗﺎﺭ ِ&nbsp; ﻋﻨﮑﺒﻮﺕ&nbsp; ﺑﺮﯾﺰﺩ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺑﺨﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﺐ ِ ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﯼ ﭘﯿﺮﻫﻨﺖ ﺗﺎ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻫﺮﺍﺱ ِ&nbsp; ﻗﻠﻪ ﻧ ﻮﺭﺩﺍﻧﺖ&nbsp; ﺍﺯ&nbsp; ﺳﻘﻮﻁ ﺑﺮﯾﺰﺩ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺳﻼﻣﺘﯽ ِ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎ ﻟﺐ ِ ﺷﺮﺍﺑﯽ ِ ﺑﯽ ﺭﮊ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﻭ .. ﮔﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺁﺑﺮﻭ ﺕ ﺑﺮﯾﺰﺩ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺑﺮﻗﺺ ! ﺍﺑﺮ ﺍﺯ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ !</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ ﺭﻭ ﺕ ﺑﺮﯾﺰﺩ !</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﺖ ﻗﺎﻧﻌﻨﺪ .. ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮﯾﺰﺍﻥ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺳﻔﺮﻩ ﺷﺎﻥ ﻗﻮﺕ ِ ﻻﯾﻤﻮﺕ ﺑﺮﯾﺰﺩ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﻫﺮ ﺧﺮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﭘﻞ ﺯﺩ ﻭ ﺳﺪ ﺷﺪ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺑﺨﻮﺍﻥ&nbsp; ﮐﻪ&nbsp; ﺯﯾﺮ&nbsp; ﺻﺪﺍﯾﺖ&nbsp; ﭘﻞ ِ&nbsp; ﺳﮑﻮﺕ&nbsp; ﺑﺮﯾﺰﺩ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺯﻧﯽ ﻭ ﺫﺍﺋﻘﻪ ﯼ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﻮ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺍﮔﺮ&nbsp; ﺗﻮ&nbsp; ﺗﻦ&nbsp; ﺑﺘﮑﺎﻧﯽ&nbsp; ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ&nbsp; ﺑﻮ ﺕ&nbsp; ﺑﺮﯾﺰﺩ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺍﮔﺮ " ﺯﻧﯽ " ﮐﻨﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ِ ﻟﺒﻬﺎﺕ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻣﯿﺎﻥ ِ ﺑﺴﺘﺮﺕ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﻪ ﯼ ﻫﻮﻭ ﺕ ﺑﺮﯾﺰﺩ !</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺑﮑﺶ ، ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻓﻪ ﺍﺕ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﮐﻪ ﭘﻮﺩﭘﻮﺩ ،&nbsp; " ﺩﻝ " ﺍﺯ&nbsp; ﺗﺎﺭ ﺗﺎﺭ ِ&nbsp; ﻣﻮ ﺕ ﺑﺮﯾﺰﺩ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺑﺨﻮﺍﻥ ،&nbsp; ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺕ ،&nbsp; ﺗﺎﮐﻬﺎ ﺩﺧﯿﻞ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ِ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﮔﻠﻮ ﺕ ﺑﺮﯾﺰﺩ ...</span></p> text/html 2016-04-19T08:27:33+01:00 manoto68.tk اشکان پویان ﺛﺒﺖ ﻳﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﻏﺼﺒﯽ ﺭﻭﺡ( رئوف دلفی) http://manoto68.tk/post/1 <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻧﻘﺶ&nbsp; ﻭﺍﻓﻮﺭ ِ&nbsp; ﻃﻼ&nbsp; ﮐﺎﺭﯼ ِ&nbsp; ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ&nbsp; ﻣﻦ</span> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺳﺤﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪﻩ ﯼ ﺭﻳﺶ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻦ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺁﺭﺯﻭی ﻣﻦ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﺴﯽ ﮐﻨﺞ ﺍﺗﺎﻕ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺩﻭﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺪﻥ ﻏﻮﻝ ﭼﺮﺍﻍ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﯼ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﯼ ﺣﻀﺮﺕ ﮔﺮﮒ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺳُﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﭼﻪ ﯼ ﺟﻦ ﮔﻴﺮ ﺑﺰﺭﮒ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺛﺒﺖ ﻳﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﻏﺼﺒﯽ ﺭﻭﺡ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﮐﺸﻒ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻭﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮﺡ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺻﻮﺭﺕ ِ ﺁﮐﻨﻪ ﻭ ﺁﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎﻧﯽ ِﺟﺒﺮ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻣُﺮﺩﻩ ﯼ ﺻﺎﺣﺐ ِ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻃﻼ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺒﺮ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺭﻧﮓ ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ ﺍﻣﭙﺮﺳﻴﻮﻧﻴﺴﻤﯽ ِ ﻏﺮﻭﺏ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻻﺷﻪ ﯼ ﺩﺍﯾﻨﺎﺳﻮﺭ ِ ﻳﺦ ﺯﺩﻩ ﺩﺭ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮﺏ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻫﺎﻟﻪ ﯼ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﯼ ﮔُﻢ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺳَﺮﺩﺭ ﺳﻨﮕﯽ ِ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﯼ ﺷﻬﺮ ﺳُﺪﻭﻡ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻦ ﻭ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻏﺎﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﭘُﺴﺖ ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﯼ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺟﻬﺎﻥ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺳﺒﻘﺖ ﺫﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺩﻝ ﺭﺳﻮﺍ ﺷﺪﻩ ﯼ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻭﺭﻕ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺩﻳﮓ ﺧﺎﻣﻮﺵ ِ ﺩﻭ ﺁﺗﻴﺸﻪ ﯼ ﺗﻘﻄﻴﺮﻩ ﻋﺮﻕ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺑﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﯼ ﺗﺎﺗﻮ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﺳﻦ ﻳﺎﺭ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻭﺳﻌﺖ ﺩﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﻴﻨﮏ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﮔُﺪﺍﺭ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﻌﯽ ِ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺐ ﻭ ﻗﻠﻌﻪ ﻭ ﻣﺎﻩ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺷﻮﺭﺵ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺯﺩﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺷﺎﻩ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﮔﺎﺯ ﺍﺷﮏ ﺁﻭﺭ ﻭ ﺑﺎﻃﻮﻡ ﻭ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺮﻓﻪ ﯼ ﺧﻴﺲ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻭﻗﺖ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻠﻴﺲ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺟﻨﮓ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺟﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻭ ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ﺩﻳﻦ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺳﺮﺩﯼ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﻭ ﻣﻴﻠﻪ ﯼ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺍﻭﻳﻦ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺍی ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻴﺪﻥ ﺗﻮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯼ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻋﻼﺝ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺩﻫﻨﺖ ﺭﻭﺩ ﻓﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺪﻧﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎﺝ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻗﺴﻢ ِ ﺁﺧﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻟﺐ ِ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺒﺎﺕ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺭﻭﺡ ﺩﻟﮕﻴﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭ ﻭﻓﺎﺕ ﻋﺮﻓﺎﺕ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺑﺎﺑﻞ ِ ﺑﺎﻍ ِ ﻣﻌﻠﻖ ﻭ ﺯﻥ ﺁﻳﻨﻪ ﭘﻮﺵ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺩُﺏ ﺍﮐﺒﺮ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻭ ﺧﻮﺷﻪ ﯼ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺑﻪ ﺩﻭﮔﻮﺵ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﮐﻞ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﺩﺍﻣﻦ ﺗﻮ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻳﺪ ﺑﻴﻀﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺩﺍﺧﻞِ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺗﻮ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻋﺮﻋﺮ ﻋﺎﺭﻑ ِﻋﺮﻓﺎﻥ ِﻋﻠﻒ ﺩﺭ ﻫﭙﺮﻭﺕ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺧﺮﺧﺮﻩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﺍَﻟَﻤﻮﺕ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻫﻨﺮ ِ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ِ ﺍﺧﺘﻪ ﯼ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﺗﻮ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻋﻄﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﮐﻮﮐﺎﺋﻴﻦ ﺗﻪ ﺑﻴﻨﯽ ﺗﻮ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻓﻦ ِ ﻟﻔﺎﻇﯽ ﻭ ﻻﺳﻴﺪﻥ ِ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺕ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺣﺼﺮ ﻣﻨﯽ ﻻﯼ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﯼ ﺧﻔﺎﺷﯽ ﻣﻦ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﯽ ﻣﻦ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﻄﺮ ﺟﻨﻮﻥ ﻭﺍﺭ ﺁﻧﺎﺭﺷﻴﺴﺘﯽ ﻣﻦ</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ﻣُﺮﺩﻥ ﻭ ﮔٌﻢ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯼ ﻧﻴﺴﺘﯽ ﻣﻦ</span></p> text/html 2016-04-18T21:01:25+01:00 manoto68.tk اشکان پویان اتفاق بزرگ زندگی ام! کی می افتی میان آغوشم http://manoto68.tk/post/30 <span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">اتفــاق&nbsp; بزرگ&nbsp; زندگــی ام&nbsp; !&nbsp; کــی&nbsp; می افتی&nbsp; میـــان&nbsp; آغــوشم؟</span> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">من که عمری نخورده مست توام ،کی تو را جرعه جرعه می نوشم؟</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">کی قرار است آنکه می خواهم ، ته فنجـان فال من باشی؟</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">یا که اصلا بگو چگونه؟ کجا؟ کی قرار است مال من باشی؟</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">این سوالات مرد زندانی ست ، در اتاقی کـه عین سلول است</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">در قبال دلی که می شکند ، آنکه رفته همیشه مسوول است</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">بار ِ&nbsp; سنگین رفتنت را بر ،&nbsp; شانه ی لاغر من افکندی</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">بر درختی که قامت من بود خاطره روی خاطره کندی</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">من سفر کرده ام تو را در شعر تا همانی شوم که می خواهی</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">مرکــز ثقل این دگردیسی&nbsp; ، نقطــه ی&nbsp; عطف&nbsp; این&nbsp; فرآیندی <br></span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">با روش های چاله میدانی ، شب به شب مثل عصر مشروطه</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">با دو تا چشم های&nbsp; قز/زاغ ت&nbsp; ، مجلسم را به توپ می بندی <br></span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">چله می گیرم&nbsp; از همیــن امشب تا به رویـا ببینمت شاید</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">ذکر "امن یجیب...." می خوانم ، تا به کابوس ها نپیوندی</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">.........</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">.........</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">در حضور مبارکت ای عشق ، کفرگویی چقدر شیرین است !</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">"وحده لا اله الا .... " تو .... تــو&nbsp; دقیقـــا خود ِ خداوندی !</span></p> text/html 2016-04-18T21:01:00+01:00 manoto68.tk اشکان پویان یک نفـــر دور کند ایـــن خودیِ جانی را ( صالح دروند ) http://manoto68.tk/post/29 <span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">یک نفـــر دور کند ایـــن خودیِ جانی را</span> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">این دل ـ این قاتلِ بالفطره‌ی پنهانی ـ را</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">امشب این سوخته، دلباخته‌ی او شده است</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">او‌ کـــه با رقــصِ&nbsp; خود آتش‌ زده&nbsp; مهمانــی را</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">کاش این سایه‌ی افسرده‌ی تنها ببرد،</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">دلِ آن دختـــر ِ افسونگر افغــانـــی را</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">که بگوید: بنشین، حرف بزن، شور بپاش</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">سخت کوتاه کن این جمعه‌ی طولانی را</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">همه منهـــای تــو تلخ‌اند، به اندازه‌ی چای</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">بده آن خنده‌ی چون قند ـ که می‌دانی ـ را</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">سر بگردان و به این سمت بچرخان ابرو</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">این‌ طرف پرت کن آن چاقــوی زنجانی را</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">تو بیـــا با دو سه خلخالِ عراقی در پا</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">تو به پایان برسان سبکِ خراسانی را</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">شمسِ من باش و به اشعارم از این لحظه بتاب</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">کـــه&nbsp; بگیــــرم&nbsp; لقب ِ&nbsp; مولــــوی ِ&nbsp; ثانـــی&nbsp; را</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">چه غریب است و عجیب است که با هم داری،</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">چهـــره‌ی مشهدی و لهجــــه‌ی تهرانــــی را!</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">تو بخوان شعر! بخوان شعر! دوچندان بکند،</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">خواندنت لذّتِ شب‌های غــزل‌خوانــــی را</span></p> text/html 2016-04-18T21:00:33+01:00 manoto68.tk اشکان پویان عشق ویرانــــگر او در دلــم اردو زده است ( عبدالمهدی نوری ) http://manoto68.tk/post/28 <span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">عشق ویرانــــگر او در دلــم اردو زده است </span> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">هرچه من قلب هدف را نزدم، او زده است </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">بیستون بود دلم... عشق چه آورده سرش </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">که به ارگ بــم ویران شده پهلو زده است؟ </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">مــو پریشان به شکار آمــــد و بعد از آن روز </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">مــن پریشانم و او گیره به گیسو زده است </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">دامنش دامنـــه های سبلان است ...چقدر </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">طعم شیرین لبــش طعنه به کندو زده است </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">مثـــل مغرورترین کــــافر دنیــــــــا که دلش </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">از کَــفَش رفته و حتی به خدا رو زده است </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">ناخدایی شده ام خسته که بعد از طوفان </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">تا دم مـرگ دعــــا خوانده و پارو زده است </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;">تا دم از مرگ زدم گفت: "دعا کن برسی!"</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma,arial; color: #000000;"> لعنتـــی بـاز فقط حرف دو پهلو زده است! </span></p> text/html 2016-04-18T20:59:36+01:00 manoto68.tk اشکان پویان انگار دیده اند مرا باز با شما ( محمدسعید میرزایی ) http://manoto68.tk/post/27 <p dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">انگــــار&nbsp; دیده اند&nbsp; مرا&nbsp; باز&nbsp; با&nbsp; شما</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">با اینکه فارغید از این حرف ها شما</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">اندوه جاده های جهان را گریستم</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تا&nbsp; سایه ی مرا&nbsp; بکشانند&nbsp; تا&nbsp; شما</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">عاشق شدیم و شهر خبر شد ولی هنوز</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">لبخند&nbsp; می زنید&nbsp; بر ایــن ماجـــرا شما</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">پس راست گفته اند که شبها برای ماه</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تعریف مـی کنید همین قصــه را شما؟</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">خامم... منی که پنجره ام خیس اشک شد</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">از&nbsp; عشق&nbsp; حرف&nbsp; می زنم&nbsp; اما&nbsp; چرا&nbsp; شما؟</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">آنقدر عاشقم که نمی دانم این غزل</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">از عشق بود؟ کار خودم بود؟ یا شما....</span></p> text/html 2016-04-18T20:58:43+01:00 manoto68.tk اشکان پویان کبود و سرخ و بنفش و... هزار رنگ‌تر از این؟ ( مریم جعفری آذرمانی ) http://manoto68.tk/post/26 <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کبود و سرخ و بنفش و... هزار رنگ‌تر از این؟</span> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">جناب جنگ!&nbsp; بفرما، جهــان قشنگ‌تر از این؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">خودت&nbsp; کــه جنگ&nbsp; نبودی&nbsp; قرار&nbsp; بود&nbsp; برقصی</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تو جشنِ سوخته هستی؛ چه نام، ننگ‌تر از این؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شبیه حسّ سعادت، ولی مطابق عادت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">نه بی‌شتاب‌تر از آن، نه بی‌درنگ‌تر از این</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">هزاره‌های پیاپی، ازل دقیقه‌ی من شد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">برای حکّ محبّت، مجال، تنگ‌تر از این؟</span><br>----------------------------------------------------------<br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">* از کتاب " مذاکرات " مریم جعفری آذرمانی</span></p> text/html 2016-04-18T20:57:57+01:00 manoto68.tk اشکان پویان عشق از آغاز مشکل بود و آسانش گرفت ( عبدالمهدی نوری ) http://manoto68.tk/post/25 <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">عشق از آغاز مشکل بود و آسانش گرفت</span> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تا که در اوج بهاران برگ ریزانش گرفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">عمری از گندم نخورد و دانه دانه جمع کرد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">عشق تو آتش شد و در خرمن جانش گرفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ابرهای تیره را دید و دلش لرزید...باز</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">فالی از دیوان افکار پریشانش گرفت:</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">"یاری اندر کس نمی بینم" غزل را گریه کرد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تا به خود آمد دلش از دوستدارانش گرفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">پس تو را نوشید و دستت را فشرد و فکر کرد-</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">خوب شد که شوکران از دست جانانش گرفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چند گامی دور شد، اما دلش جامانده بود</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">آخرین ته مانده ی خود را به دندانش گرفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">داشت از دیدار چشمان تو برمی گشت که</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">"محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت"</span></p> text/html 2016-04-18T20:57:20+01:00 manoto68.tk اشکان پویان این چارپاره را بـــه تــو تقدیـم می کنم ( سیامک بهرام پرور ) http://manoto68.tk/post/24 <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">حتی اگر غزل به دلم پشت کرده است</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">این چارپاره را بـــه تــو تقدیـم می کنم</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تقصیــر عشق نیست اگــر واژه لج کند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من لال هم شوم به تو تعظیم می کنم</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تو مسجدالحلال و غــزل هم زیارت ات</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">این واژه ها به نیت تو شعر می شوند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">در&nbsp; آستــان&nbsp; تــو&nbsp; همــه ی&nbsp; زائران ِ عشق</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">با دست من ، به دعوت تو ، شعر می شوند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تنهــا نه دست من ؛ همه ی شاعران تو را</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">با کشف بیت – بوسه در آغوش می کشند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">با قافیــه به قافلـه ی عشق می رسند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">وزن تو را عطش زده بر دوش می کشند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">در این ردیف ِتب زده ی شاعران ِمست</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من ایستاده ام که ببوسم لب تو را</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ده قرن شاعرانگی از من جلو تر است</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ده قرن عاشقانه ، هزاران غزل سرا :</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">این رودکــی ست ! اول صف ؛ مات چشم تو !</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">خاقانی است آنکه نشسته ست روی خاک !</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">آن هم نظامی است که مجنون تر از همه</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">از هجمــه ی نگاه تــو خونین و چاک چاک</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">آن مولوی ؛ کــه ماه تو را شمس دیده است</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">فهمیده رقص گیس تو هم جز سماع نیست</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">حافظ&nbsp; کــه&nbsp; ساق&nbsp; پای&nbsp; تو&nbsp; را&nbsp; دید می زند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">از یاد برده است که ساقی و جام چیست!</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">سعدی سعادتی ست برایش سفر به تو</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">امــا&nbsp; بهشت&nbsp; را&nbsp; بـــه&nbsp; گلستان&nbsp; نمی برد</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">خواجو که شعرهاش لبت را چشیده اند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دیگر&nbsp; دوباره&nbsp; زیره&nbsp; به&nbsp; کرمان&nbsp; نمی برد !</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">صائب تو را نوشت که کارش درست ماند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">جامی تو را چشید کـــه دیوانه ی تو شد</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بیدل فقط شبی به تو دل داد و بعد از آن</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">آیینه&nbsp; دارِ&nbsp; گوهــــر ِ&nbsp; یکدانه ی&nbsp; تــو&nbsp; شد</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تکثیر شد شکوهت و نشناخت هیچ کس</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">، حتی&nbsp; بهار ،&nbsp; سَبک ِ طربناکی&nbsp; تـــو&nbsp; را</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">از شهریار معنی ِعشقت سوال شد</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">او منزوی شد از همه تا پاکی تو را –</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">- در&nbsp; خط به خط ِ شعرِ جوانش&nbsp; قدم زند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تو آن زنی ؛ زنی که مسوََّد شدی در او !</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">پیراهن&nbsp; تو&nbsp; را&nbsp; به&nbsp; تن شعر کرد تا</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">همراه برکه با تو شود گرم گفتگو</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">...</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تکثیر&nbsp; تو&nbsp; به&nbsp; روی&nbsp; ورقهـــای&nbsp; این&nbsp; جهـــان</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">، از شرق تا به غرب ، لطافت نوشته است</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">یک گوشه از تمامـــی این دلنوشته ها</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">صد نامه ای که پابلو برایت نوشته است</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">مدیون تو ، نزار ؛ کــه با عاشقانه هاش</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">در چشم تو به بندر امنی رسیده است</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">لورکــا ، دوبـاره مـاه زده ،&nbsp; رأس 5 عصر</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">گیتار را شکسته،به آتش کشیده است ....</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">...</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">...</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من فکـر می کنم همـه ی عاشقان تو</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">در شعرهای خود به تو تعظیم می کنند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من فکر می کنم که چرا لال مانده ام ؟!</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من فکر می کنم ...</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">... به تو تسلیم می شوم !</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تسلیم می شوم که مرا منفجر کنی</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">در سطر سطر تبزده ی عاشقانه ها</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">فواره های خون غزلی تازه بشکفند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">از رگ رگ ام دوباره بجوشد ترانه ها ...</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ای بهترین غزل ! غزلی که نگفته ام !</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">این چارپاره را به تو تقدیـــم می کنم</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تقصیـــر عشق نیست اگر واژه لج کند</span><br><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من لال هم شوم به تو تعظیم می کنم</span> text/html 2016-04-18T20:56:51+01:00 manoto68.tk اشکان پویان شعله دارم میکشم در تب، نمی فهمی چرا؟ ( حسین زحمتکش ) http://manoto68.tk/post/23 <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شعله دارم میکشم در تب، نمی فهمی چرا؟</span> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تاب بی ماهی ندارد شب، نمی فهمی چرا؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">اهـل&nbsp; آه&nbsp; و&nbsp; نالـه&nbsp; کردن نیستم جان من است</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">اینکه هر دم می رسد برلب نمی فهمی چرا؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ذوب دارم می شوم&nbsp; هر روز می بینی مگر؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">آب دارم می شوم هرشب نمی فهمی چرا؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">آنچه من پای بدست آوردن چشمت زدم </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">قید دینم بود&nbsp; لامذهب نمی فهمی چرا؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بین&nbsp; مردم&nbsp; مثل&nbsp; من&nbsp; پیدا&nbsp; نخواهد&nbsp; شد&nbsp; نگرد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">"یک"&nbsp; ندارد جز خودش مضرب نمی فهمی چرا ؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بارها&nbsp; گفتم&nbsp; دل&nbsp; دیوانه&nbsp; گرد&nbsp; عشق&nbsp; نه! </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">نیش خواهی خورد از این عقرب نمی فهمی چرا ؟</span></p> text/html 2016-04-18T20:56:15+01:00 manoto68.tk اشکان پویان گفته بودی خوشت از ما نمیاید، به درک ( شهراد میدری ) http://manoto68.tk/post/22 <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">گفته بودی خوشت از ما نمیاید، به درک</span> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">حالت از دیدنمان جا نمیاید، به درک</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کسر ِ شان است که همصحبت ِ مجنون باشی</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">مرد ِ دیوانه به لیلا نمیاید، به درک</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">هرچه در کوچه تان پرسه زنم پنجره ات</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">قدر ِ پلکی به تماشا نمیاید، به درک</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">راست گفتی لب ِ من را چه به شهد ِ لب تو</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">نان ِ خشکی به مربا نمیاید، به درک</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من ِ بیکس سر ِ جایم بتمرگم بهتر</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">قد ِ مرداب به دریا نمیاید، به درک</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">نسخه پیچیده مرا دور ِ خودش هر شب درد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">قرص ِ ماهت به مداوا نمیاید، به درک</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من خودم خاسته ام پشت ِ سرت گریه کنم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">نفسم بعد ِ تو بالا نمیاید؟ به درک</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تو برو دلنگران ِ من ِ بیچاره نباش</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">مرگ هم سمت ِ دل ما نمیاید، به درک</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">نیستم لایق ِ خوشبختی و میدانم خوب</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به من این گونه غلطها نمیاید، به درک</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">سقط کن عشق ِ مرا و بزن اصلن زیرش</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">هر جنینی که به دنیا نمیاید به درک</span></p> text/html 2016-04-18T20:55:31+01:00 manoto68.tk اشکان پویان شاعر ! تو را زین خیل بی دردان، کسی نشناخت ( حسین منزوی ) http://manoto68.tk/post/21 <span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">شاعر ! تو را زین خیل بی دردان، کسی نشناخت</span> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">تــو مشکلـی و هرگـزت آســان، کسی نشناخت</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">کنــج&nbsp; خرابت&nbsp; را&nbsp; بسی&nbsp; تسخــر&nbsp; زدند&nbsp; اما</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">گنج تو را، ای خانه ی ویران کسی نشناخت</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">جســـم تو را، تشریـــح کردند از برای هم</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">اما تو را ای روح سرگردان ! کسی نشناخت</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">آری تو را، ای گریه ی پوشیده در خنده !</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">وآرامش آبستن توفان ! کسی نشناخت</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">زیـن عشق ورزان&nbsp; نسیم و گلشنت،&nbsp; نشگفت</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">کای گردباد بی سر و سامان ! کسی نشناخت</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">وز&nbsp; دوستداران&nbsp; بزرگ&nbsp; کفر&nbsp; و&nbsp; دینت&nbsp; نیز</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">ای خود تو هم یزدان و هم شیطان، کسی نشناخت</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">گفتند:&nbsp; ایــن دون&nbsp; است&nbsp; و&nbsp; آن&nbsp; والا،&nbsp; تو را،&nbsp; اما</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">ای لحظه ی دیدار جسم و جان ! کسی نشناخت (1)</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">با حکــم مرگت روی سینه،&nbsp; سال های سال</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">آن جا، تو را در گوشه ی یمگان، کسی نشناخت (2)</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">فریاد « نای »ت را و بانگ شکوه هایت را،</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">ای طالع و نام تو نا هم خوان ! کسی نشناخت (3)</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">بی شک تو را در روز قتل عام نیشابور</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">با آن دریده سینه ی عرفان، کسی نشناخت (4)</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">با جوهر شعر تو، چون نام تو برّنده !</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">ذات تو را ای جوهر برّان، کسی نشناخت (5)</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">روزی که می خواندی : مخور می محتسب تیز است !</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">لحن و نوایت را در آن سامان، کسی نشناخت (6)</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">وقتی که می کندند از تن پوستت را نیز</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">گویا تو را زان پوستین پوشان، کسی نشناخت (7)</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">خاتون شعر و بانوی ایمان ! کسی نشناخت (8)</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">آن دم که گفتی، باز گرد ای عید ! از زندان</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">خشم و خروشت را، در آن زندان، کسی نشناخت (8)</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">چون راز دل با غار می گفتی تو را، هم نیز،</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">ای شهریار شهر سنگستان، کسی نشناخت (9)</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">حتا تو را در پیش روی جوخه ی اعدام</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">جز صبحگاه خونی میدان، کسی نشناخت (10)</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">هرکس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">امّا تو را، ای عاشق انسان ! کسی نشناخت</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">...........</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: small;"></span></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">1. مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا</span></strong></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">قدم زین هر دو بیرون نه، نه این جا باش، نه آن جا</span></strong></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">« سنایی غزنوی »</span></strong></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">2. ناصر خسرو قبادیانی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3. مسعود سعد سلمان</span></strong></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">4. عطار نیشابوری<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>5. سیف فرغانی</span></strong></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">6. حافظ : اگر چه باده فرخبخش و باد گلبیز است</span></strong></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است</span></strong></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">7. عمادالدین نسیمی از پیروان نهضت حروفیه که به دستور یکی از اعقاب تیمور ظاهرا، پوست از تنش، زنده زنده کندند .</span></strong></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">8 . فرخی یزدی : سوکواران را مجال بازدید و دید نیست</span></strong></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">بازگرد ای عید از زندان که ما را عید نیست</span></strong></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">9. م. امید و شعر قصه ی شهر سنگستان :</span></strong></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">سخن می گفت در سر آغاز کرده</span></strong></p> <p class=" " style="margin: 6pt 0cm; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">شهریار شهر سنگستان...</span></strong></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: small;"><strong><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="FA">10. خسرو گلسرخی</span></strong></span></p> text/html 2016-04-18T20:49:25+01:00 manoto68.tk اشکان پویان بوسه ات مرحله ی پر هیجانی دارد! ( فرشید تربیت ) http://manoto68.tk/post/20 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بوسه ات مرحله ی پر هیجــانـی دارد! </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چشم و ابروت عجب تیر و کمانی دارد!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">نکند&nbsp; وارث&nbsp; لبـــخند&nbsp; مونالیزایــی! </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">که لبت مثل لبش، راز نهانی دارد؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">هُرم آغوش تو یعنی که خدا هم با تو </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">گاه گاهی هوس خوشگذرانــی دارد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کاش تکلیف مرا چشم تو روشن بکند! </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کــه خریدار تـــو بودن چه زبانـــی دارد؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">با دوتا بوسه بیا امر به معروف کنیم! </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">لذتی&nbsp; بیشتر&nbsp; از چشم چرانی دارد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بعد آشوب بزرگــی کـــه لبت برپا کرد </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چشم تو فتنه ی یک جنگ جهانی دارد!</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بوسه ات ولولــه انداخته در اندامم </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">حتم دارم، لبت اکسیر جوانی دارد!</span></p>